ScrollToTop

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa

Podstawową informacja dla klienta chcącego zaciągnąć kredyt jest informacja o jaką maksymalną kwotę kredytu może się ubiegać. Często niewystarczająca zdolność kredytowa jest główną przeszkoda w pozyskaniu kredytu, a co za tym idzie niemożnością realizacji swoich planów związanych zakupem wymarzonej nieruchomości, czy pozyskaniem środków na inwestycję lub chociażby wakacje.

Wyliczenie zdolności kredytowej to pierwszy krok w procedurze ubiegania się o kredyt w każdym banku. Obliczenie tego istotnego czynnika opiera się na wielu zmiennych – począwszy od uzyskiwanych dochodów, ilości zobowiązań poprzez zmienne takie jak miejsce zamieszkania, stan cywilny oraz ilość osób w rodzinie.

Według rekomendacji S opracowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego zdolność kredytowa to „ocena czy klient będzie zdolny do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową”
Pierwszym elementem branym pod uwagę w obliczaniu zdolności jest wysokość uzyskiwanego dochodu oraz jego stabilność. Każdy element jest brany pod uwagę tzn. z jakiego tytułu klient uzyskuje dochód- czy jest to umowa o pracę, na jaki okres, czy może zlecenie, a może działalność gospodarcza? Każdy bank liczy zdolność kredytową według przyjętej wewnętrznej polityki kredytowej.

Niektóre banki źle podchodzą do dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, przypisując jej większe ryzyko niż inne źródło dochodów, inne nie honorują w ogóle umów cywilnoprawnych.

Warto skorzystać z pomocy doradcy kredytowego, który takie informacje posiada i wybierze dla Państwa bank, który najlepiej oceni źródło uzyskiwanych przez Państwa dochodów.

Istnieją jednak pewne przesłanki którymi kierują się wszystkie banki przy wyliczaniu zdolności kredytowej.

Jednym z nich jest wskaźnik DTI czyli „debt to income” (dług do dochodu).

Najogólniej jest to współczynnik sumy zobowiązań do uzyskiwanego dochodu. Banki wyliczając ten wskaźnik biorą pod uwagę wszystkie zobowiązania jakie posiadamy wraz z ratą kredytu o jaki się ubiegamy. Jeżeli ubiegamy się o kredyt w walucie, banki zwyczajowo dodają 20% do zobowiązań, aby zabezpieczyć się na wypadek wahań kursowych.

DtI=(Zobowiązania miesięczne)/(dochody) *100%

Przykład:
Klient osiąga dochód netto w wysokości 2200zł, spłaca ratę kredytu gotówkowego w wysokości 200zł, wnioskuje o kredyt z ratą w wysokości 500zł.

DtI=(200+500)/(2200 ) *100%=31%

Z obliczeń wynika, że 31% z uzyskiwanego dochodu będzie wydawanych na obsługę zobowiązań kredytowych.

Zgodnie z rekomendacją KNF wskaźnik DtI może maksymalnie wynieść 50% przy dochodach poniżej średniej krajowej oraz 65% dla dochodów powyżej średniej krajowej. Tak więc jeśli miesięczne raty kredytów przekroczą ten wskaźnik kredyt nie zostanie udzielony.

Do miesięcznych zobowiązań kredytowych wliczane są także limity w koncie osobistym oraz limity kart kredytowych. Bank wówczas przyjmuje procentów wartość przyznanego nam limitu. I tu znowu warto zwrócić się o pomoc do doradcy kredytowego, który podpowie nam jaki procent z obsługiwanych przez nas limitów zostanie wliczony do miesięcznych zobowiązań.

Niestety DtI nie jest jedynym wskaźnikiem determinującym naszą zdolność kredytową. Kolejnym wskaźnikiem branym pod uwagę jest tzw. dochód dyspozycyjny DI. Jest to relacja miesięcznych wydatków ponoszonych na utrzymanie do dochodów netto.

Aby wyliczyć ten wskaźnik banki pytają klientów o ilość osób na utrzymaniu, ilość samochodów, miejsce zamieszkania, alimenty.

Z uwagi na to, że trudno jest ustalić wysokość miesięcznych wydatków faktycznie ponoszonych przez stronę, z drugiej strony część klientów będzie świadomie zatajać część ponoszonych wydatków banki ustalają same minimalne koszty utrzymania dla ilości osób w rodzinie oraz dla danego regionu kraju. Niektóre banki przy analizie zdolności analizują historię rachunku klienta z którego wynika jaki faktycznie klient ponosi koszty – np. opłata za przedszkole czy wpływ dofinansowania 500+ świadczy o posiadaniu dziecka, systematyczne wydatki na paliwo na stacji benzynowej świadczą o posiadaniu przez klienta samochodu.

Z tego powodu nawet jeśli podamy iż miesięczne koszty naszego utrzymania wynoszą np. 500zł miesięcznie to bank i tak przyjmie opłatę ustaloną wewnętrznie jeśli jest ona wyższa i wynosi np. 1000zł. Banki nie podają do publicznej wiadomości przyjmowanej wysokości kosztów miesięcznego utrzymania. Wysokość przyjmowanej kwoty uzależniona jest od ilości osób w rodzinie oraz regionu kraju w jakim mieszka kredytobiorca. Wartość ta mieści się w przedziałach:

  • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego od 1000 zł do 1300zł,
  • Dla dwóch osób w gospodarstwie domowym od 1300zł do 1900zł
  • Dla trzech osób w gospodarstwie domowym od 1600 do 2500zł
  • Dla każdej następnej osoby + 300zł

Z uwagi na to, że każdy bank przyjmuje inną wartość warto skorzystać z pomocy doradcy finansowego przy szukaniu kredytu gotówkowego, hipotecznego bądź firmowego, który dokładnie określi jaka posiadają Państwo zdolność kredytową w poszczególnych bankach.

Kolejnym czynnikiem badanym przez bank przy wyliczaniu zdolności kredytowej jest analiza jakościowa cech klienta tzw. scoring. Scoring jest to metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego.

Polega ona na określeniu wiarygodności kredytowej klienta na podstawie porównania jego profilu z profilem klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej profil danego klienta jest podobny do profilu klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym lepszą ocenę punktową otrzyma ten klient.

Aby wyliczyć ilość punktów przyznanych w ramach tej analizy bank wprowadza do systemu informatycznego szczegółowe informacje jakie może uzyskać o swoim kliencie. Do informacji tych należą wiek, wykształcenie, wykonywany zawód, historia kredytowa bądź jej brak, ilość osób w rodzinie. Na tej podstawie system wylicza prawdopodobieństwo zaniechania spłaty zobowiązania kredytowego przez klienta.

Dlatego też zdarza się że klienci pomimo tego, że posiadają stały dochód i nie mają zobowiązań kredytowych dostają decyzję odmowną w banku, natomiast w innym otrzymają kredyt bez żadnych problemów.

Jak widać analiza zdolności kredytowej zależy od bardzo wielu zmiennych. Jeżeli chcą Państwo poznać swoją zdolność kredytową zapraszam na spotkanie.

Powrót